Инструктаж на работното място грешки които се допускат най-често

Инструктаж на работното място грешки
Инструктаж на работното място грешки

Инструктаж на работното място грешки, които се допускат най-често при провеждането на различните видове инструктажи от експертите по здравословни и безопасни условия на труд на zbutinfo.com

Инструктаж на работното място грешки

Здравейте, този материал ни е предоставен от експертите по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ на zbutinfo.com. Те са го написали след многократните грешки, които са констатирали при извършваните от тях експертни консултации по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ.

Инструктаж на работното място грешки
Инструктаж на работното място грешки

Инструктаж на работното място грешки от ZBUTINFO.COM:

Основните изисквания за провеждане на всички видове инструктаж на работно място са посочени в Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В Наредбата изрично е записано, че работодателят трябва задължително писмено да определи:

 1. Видовете инструктажи, които се провеждат във фирмата (минимума е начален и периодичен инструктаж);
 2. Лицата, които подлежат на инструктаж/и и ще бъдат инструктирани;
 3. Програмата по която ще се провежда/т инструктажа/ите във фирмата;
 4. Лицата с длъжностите им, които ще провеждат инструктажа/те във фирмата.

Работодателя е длъжен да предприеме ВСИЧКИ мерки за да осигури ЗБУТ здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители.

Част от тези задължителни мерки е правилното провеждане на инструктажите във фирмата. В процеса на работа, непрестанно възникват допълнителни въпроси, неясни описания или неправилно изпълнение при провеждането и/или документирането на инструктажите. Най-често контролните органи – инспекторите от районните дирекции на инспекция по труда проверяват книгите за инструктаж и цялата документация свързана с инструктажите във фирмата, защото има много голяма вероятност да открият пропуски точно там. Това води до предписание, а може да доведе дори и до акт за административно наказание с не малка финансова санкция.

Имайте предвид също, че при всяка една трудова злополука при декларирането и в НОИ (Национално осигурителен институт) трябва да представите задължително:

 • заверено копие с „Вярно с оргинала“, подпис и печат на фирмата от книгата за начален инструктаж на пострадалото лице;
 • заверено копие с „Вярно с оргинала“, подпис и печат на фирмата от книгата за инструктаж на работното място на пострадалото лице;
 • заверено копие с „Вярно с оргинала“, подпис и печат на фирмата от книгата за периодичен инструктаж на пострадалото лице (в зависимост от трудовата дейност, която изпълнява пострадалото лице периодичния инструктаж се извършва през определен период от време, но не по-рядко от един път в годината);
 • заверено копие с „Вярно с оргинала“, подпис и печат на фирмата от книгата за ежедневен инструктаж на пострадалото лице (при необходимост от такъв, което се посочва и регламентира в заповедта за инструктаж/и и обучение/я на работното място във всяка фирма);

Други документи, които може да Ви изискват в процеса на извършваната проверка от инспектора/ите са:

 • заповед за инструктаж и обучение на работниците и служителите;
 • програма за провеждане на инструктаж/и;
 • обучение/я, които са задължителни за провеждане за длъжността на пострадалото лице;
 • застраховка за трудова злополука;
 • други документи.

Обръщаме сериозно внимание на инструктажа/ите във фирмата, защото докато „не стане белята или най-лошото“, никой не обръща внимание на инструктажите.

Липсата на инструктаж поради каквато и да е причина може да бъде основание за:

 • съдебно дело с големи финансови последици;
 • съдебно дели с тежки присъди на работодателя, длъжностното лице по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ, лицата определени да извършват инструктажите;
 • отказ за признаване на трудова злополука;
 • отказ за изплащане на задължителна застраховка за трудова злополука;
 • отказ за изплащане на застраховка, която е сключена допълнително от работодателя или пострадалото лице (тук застрахователя ще търси всякакви причини за да се измъкне и да не плати обещетение);
 • отказ за изплащане на болничен в размер на 90%.

На сайта zbutinfo.com може да намерите още полезна информация за трудова злополука.

Сега е време да се върнеме на статията Инструктаж на работното място грешки, която има за цел да покаже най-честите пропуски от лицата, които са определени с писменна заповед от работодателя да извършват инструктаж/и във фирмата.

Обръщаме Ви специално внимание, че разгледаните по-долу инструктаж на работното място грешки не са степенувани по важност или честота на допускането им.

1. Няма програма за изготвяне на инструктаж/и на работното място.

В Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е регламентирано задължителното наличие на такава програма за:

 • начален инструктаж;
 • извънреден инструктаж;
 • за провеждане на обучение за тези служители, чиито длъжности подлежат на това.

В чл.2, ал.2, т. 3 от Наредбата е записано, че работодателят е длъжен да изготви програма за провеждане на инструктаж. Следователно няма изключения за задължението за изготвяне и утвърждаване на програма за всеки вид инструктаж във фирмата.

2. Не е проведен периодичен инструктаж на отсъстващи работници или служители.

Това е една често допускана грешка от лицата, които са определени да извършват периодичен инструктаж. Те просто пропускат да инструктират отсъстващите служители. Най-честата причина за това е по-скоро разсейване или забравяне, а не от незнание на изискването. В чл.14, ал.5 от Наредбата е записано, че периодичния инструктаж на отсъстващите работници и/или служители се провежда в първия ден при явяването им на работа.

3. Записват се само име и фамилия на работника или служителя в книгата за инструктаж.

Това е много често срещана грешка. Тя се допуска:

 • с цел да се пести време при изписването;
 • поради липса на място в графите на книгата за инструктаж;
 • поради спецификата на почерка на лицето, което документира инструктажа.

Имайте предвид, че изписването на трите имена е задължително и не случайно е заложено в образеца на книгата за инструктаж. Това е така, защото е напълно възможно да има двама или повече човека в една фирма или организационна структура, цех, единица с едно и също име и фамилия. Точно заради това инструктираното лице трябва да бъде определено еднозначно.

4. Не издаване на задължителната служебна бележка след провден начален инструктаж.

Документирането на инструктажите е регламентирано в чл. 12 ал.3 от Наредбата – Приложение 2. Чрез служебната бележка се удостоверява проведения начален инструктаж на новопостъпил служител. Служебната бележка има архивен характер и се съхранява в досието на работника. Някои фирми дори практикуват издаването на две копия на служебната бележка. Едното се съхранява при длъжностното лице по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ заедно с книгата за Начален инструктаж. Другото копие на служебната бележка се съхранява в досието на всеки служител.

5. Поставяне на знак за повторение при документиране на инструктаж.

Може би най често срещаната грешка при това допускана с цел да се пести време. Допуска се най-често при документирането на периодичен инструктаж. Въпреки, че нормативно няма забрана за това, много често контролните органи съзират формализъм при извършване на инструктажите. Нашата препоръка е да попълвате подробно всички колони в инструктажната книга. Това се счита за добра практика при документирането на инструктажите. С цел недопускане на тази грешка е добре постоянно да обръщате специално внимание на лицата извършващи инструктажите. Добре е да включите и специален въпрос за това в ежегодното им обучение и при проверка на инструктажните книги.

6. Неспазване на регламентирания в заповедта времеви период за провеждането на периодичния инструктаж на работниците и служителите.

Грешката се допуска най-вече, заради служебната ангажираност на съответния/ите служител/и, определени да провеждат инструктажите. Както и липсата на обучен заместник, ако титуляра е в отпуск или болничен. Забавянето на провеждане на периодичния инструктаж може да се окаже решаващо в случай на злополука от всякакъв вид. Периода за провеждането на периодичния инструктаж се определя със заповед. В нея трябва да са посочени и имената на лицата, които заместват титулярите.

7. Липса на подпис в колоната „Подпис на ръководителя разрешил самостоятелна работа“.

Въпросната колона в инструктажната книга често не се попълва. Редът за документиране е следния:

 • След като е проведен начален инструктаж на новопостъпилия работник или служител. Същият подлежи и на инструктаж на работното място. Той се удостоверява задължително с подпис на лицето, извършило инструктажа;
 • Работника или служителя, който поддържа и/или обслужва машини и съоръжения и др. Освен инструктаж на работното място трябва да премине и обучение по здраве и безопасност. Обучението трябва да се извърши по специално утвърдена програма;
 • Длъжностите, които подлежат на обучение по здраве и безопасност трябва да са предварително определени от работодателя в заповед или друг документ.

Обучението, може да бъде теоретично и/или практическо. Времето за обучение може да бъде от няколко дни до няколко месеца. Като в този период обучаваното лице, няма право да извършва самостоятелна работа. То задължително се прикрепя към един или двама по-опитни служители, които го обучават, наблюдават. Обучението може да се организира и от лицензирана фирма.

След като изтече определения период на обучение се сформира комисия със заповед. Комисията провежда изпит, който се документира в протокол. След като служителя или работника успешно издържи изпита, може да се допусне до самостоятелна работа. Допускането му се удостоверява с подпис от ръководителя /обикновено прекия ръководител/, разрешил самостоятелна работа.

Имайте предвид, че допускането до самостоятелна работа е еднократно. Не е нужно тази колона да се попълва отново при извършване на други инструктажи /периодичен или извънреден/.

8. Инструктиращото лице полага един подпис едновременно на няколко инструктирани лица.

Също много често допускана грешка, която е слагането на един разтеглен подпис в колоните на няколко инструктирани служители. Причините за допускането на тази грешка може да са същите, като описаните в т.5. А именно формалното провеждане на инструктажите. Необходимо е стриктното спазване на принципа за подробното попълване на всяка колона.

9. Липса на проведен повторен начален инструктаж на работното място на преназначен работник или служител във фирмата.

Грешката, която ни навежда на мисълта за недоброто познаване на изискванията на Наредбата. При преназначаване/ преместване на работник или служител на ново работно трябва задължително да се проведе нов инструктаж на работното място. Задължително е и да има и ново разрешение за допускане до самостоятелна работа. Това изискване е регламентирано в чл.10, ал.2, т.2 от Наредбата.

10. Книгата за инструктаж е стара и не отговаря на образеца посочен в Наредбата или изобщо липсва книга.

Това е не много допускана грешка, но все пак е необходимо да се спомене. Документирането на инструктажите трябва да се извършва в инструктажна книга, съгласно приложенията от Наредбата. Документиране на инструктажи на хвърчащ лист с имена и подписи е грешно.

11. Оставянето на няколко празни реда след вече проведен инструктаж.

Това се прави с цел по-голяма прегледност. Оставят се празни редове между стария и следващия инструктаж или се оставят последните редове на страницата празни. Това не е много погрешно. Но за да няма никакви съмнения в контролните органи, върху тези редове трябва да се поставя знак „“. Така няма да има възможност за дописване в по-късен период.

В статията на експертите по здравословни и безопасни условия на труд за инструктаж на работното място грешки, са изброени само най-често допусканите грешки, които са констатирани от тях.

Инструктаж на работното място грешки, които може да се предотвратят с подходящо обучение.

Вижте един полезен видео клип с инструктаж по здраве и безопасност на музикалните звезди ТУК

Може да намерите още полезни публикации по темите здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ и инструктаж на работното място грешки, в останалите ни категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!